Rhaglennydd Datblygol Mis Hanes Pobl Dduon // Black History Month Emerging Programmer

Rhaglennydd Datblygol Mis Hanes Pobl Dduon

Fel rhan o ddathliadau Mis Hanes Pobl Dduon 2018, bydd Mis Hanes Pobl Dduon a Chanolfan Mileniwm Cymru yn cydweithio am y tro cyntaf, a hynny yn ffresh, gofod cabaret y Ganolfan. Hwn fydd yn agor tymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig y Ganolfan tymor yr Hydref yma.

Fel rhan o gynllun Cynhyrchwyr Datblygol y Ganolfan, rydym yn chwilio am unigolyn o’r gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n frwd dros y celfyddydau perfformio, cerddoriaeth, theatr, a chomedi. Bydd y gwaith yn golygu rhaglennu tair noson yn ffresh, a gweithio gyda’n timau cyfathrebu i hyrwyddo’r digwyddiadau hyn, gan gynnwys drwy eich rhwydweithiau eich hun (y cyfryngau cymdeithasol, teulu, cydweithwyr etc.)  Bydd y Rhaglennydd Datblygol wedi’i leoli yn y Ganolfan. Bydd y rôl yn addas i unigolyn ar ddechrau’i yrfa (nid oes yn rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â phrofiad blaenorol), ac fel rhan o’r cyfle hwn bydd y tîm cynhyrchu yn y Ganolfan yn eich mentora.

Dyddiadau’r perfformiadau yw 6, 13 a 20 Hydref.

Dyma’r themâu:

6ed – Pobl Hŷn – Cenhedlaeth Windrush

13eg – Digwyddiad diwylliannol Affricanaidd am hanes pobl dduon, yn cynnwys adrodd straeon a dawns

20fed – Digwyddiad ieuenctid yn dilyn digwyddiad yn ystod y dydd yn y Glanfa.

Cyngor Hil Cymru

Sefydlwyd Cyngor Hil Cymru gan sefydliadau lleiafrifoedd ethnig ledled Cymru yn 2010 er mwyn hyrwyddo cyd-dynnu hiliol drwy gydweithio gyda chymunedau lleiafrifoedd ethnig ar lawr gwlad drwy Gymru. Mae’r Cyngor yn hyrwyddo integreiddio, cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb hil ledled Cymru. Mae’n elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Y Cyngor

sy’n rheoli Rhwydwaith Hanes Pobl Dduon Cymru a Hanes Pobl Dduon Cymru 365 yw’r rhaglen 24/7.

 

Mis Hanes Pobl Dduon

Y thema yn 2018 yw Eiconau Cymru Ddu.

Mae Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru yn cydnabod y cyfraniadau y mae pobl dduon wedi’i wneud i hanes a diwylliant lleol, cenedlaethol a byd-eang. Mae’n gwneud hyn drwy gynnal rhaglen o ddigwyddiadau bob mis Hydref sy’n addysgu ac yn dathlu. Mae’n annog pawb, waeth beth yw eu hethnigrwydd neu liw, i gymryd rhan mewn digwyddiadau, dysgu am yr hanes byd-eang sy’n berthnasol inni i gyd, ac yn dathlu amrywiaeth a dealltwriaeth ddiwylliannol. Caerdydd, prif-ddinas Cymru, oedd un o ddinasoedd aml-ddiwylliannol cyntaf Prydain, lle mae pobl o bob cenedl wedi byw ochr yn ochr am ddegawdau. Cyngor Hil Cymru sy’n cynnal Mis Hanes Pobl Dduon Cymru. Y Cyngor yw’r corff ymbarél yng Nghymru sy’n gweithio i herio rhagfarn, gwahaniaethu ar sail hil, aflonyddu, cam-drin a thrais. Mae’r Cyngor yn hyrwyddo diwylliant, treftadaeth a gweithgareddau diwylliannol i gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig drwy Gymru.

 

Canolfan Mileniwm Cymru

Canolfan Mileniwm Cymru yw canolbwynt y celfyddydau perfformio yn y wlad, ac mae’n sefyll yng nghanol Bae Caerdydd. Mae’r Ganolfan yn un o brif atyniadau diwylliannol y Deyrnas Unedig, ac yn cynnal rhaglen helaeth o adloniant o’r radd flaenaf, yn rhoi llwyfan i greadigrwydd a thalent o Gymru, yn creu partneriaethau â chwmnïau artistig rhyngwladol, ac yn cynnig cyfleoedd dysgu ac ymgysylltu cymunedol gyda’r nod o roi mynediad ehangach i bobl i gelfyddyd a diwylliant.   Mae’r tirnod Cymreig hwn wedi croesawu dros 16.5 miliwn o ymwelwyr ers i’r Ganolfan agor yn 2004.

Y gofynion

 

 • Gweithredu fel Rhaglennydd digwyddiadau cabaret yn ffresh yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon fel rhan o dymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig, a chwblhau’r tasgau isod, ond heb fod yn gyfyngedig i
  • Ymchwilio i berfformwyr posib i ddigwyddiadau cabaret yn ffresh yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon, a gyda chymorth tîm rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, trafod y ffioedd a’r trefniadau gyda’r perfformwyr.
  • Gyda chymorth tîm rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, cwblhau unrhyw waith contractio ar gyfer y digwyddiadau
  • Gyda chymorth tîm rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, sicrhau bod y Ganolfan yn glynu wrth safonau’r diwydiant, ac yn mynd y tu hwnt i hynny, gan gynnwys cytundebau Equity ac ati.
  • Gyda chymorth tîm rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, rheoli’r gyllideb ar gyfer y digwyddiadau, a sicrhau bod y cyfan o fewn y gyllideb. Ar ddiwedd y prosiect, cysoni’r gyllideb gyda Chanolfan Mileniwm Cymru.
  • Gyda chymorth tîm rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru a Mis Hanes Pobl Dduon, helpu i farchnata, rhoi cyhoeddusrwydd yn y wasg a hyrwyddo’r prosiect a sicrhau bod cymaint o docynnau â phosibl yn cael eu gwerthu a chymaint o incwm â phosibl yn cael ei greu.
  • Gyda chymorth tîm rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru a Phwyllgor Rheoli Mis Hanes Pobl Dduon Cyngor Hil Cymru, sicrhau bod holl elfennau’r prosiect yn cael eu cyflawni o ran yr elfennau hygyrchedd ac elfennau cymunedol.
  • Gyda chymorth tîm rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, sicrhau bod holl gamau iechyd a diogelwch y prosiect wedi cael eu cymryd.
  • Gyda chymorth tîm rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, trefnu holl elfennau logisteg y prosiect.

Math o Gontract: Llawrydd

Nodwch os gwelwch yn dda mai’r ymgeisydd llwyddiannus ei hun fydd yn gyfrifol am dalu treth ac yswiriant gwladol.

Dyddiadau Gweithio:

Rhaid i chi fod ar gael i weithio am ddeuddydd rhwng 3 a 5 Medi 2018 ac yna’r hyn sy’n gyfwerth â 4 diwrnod o waith rhwng 10 Medi tan y perfformiadau terfynol ar 6, 13 a 20 Hydref.

Mae hon yn rôl hyblyg a gellir trefnu’r oriau yn unol ag anghenion yr ymgeisydd llwyddiannus.

Ffioedd:

Y ffi yw £600 (£100 y diwrnod am 6 diwrnod o waith)

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfle hwn, anfonwch eich CV a llythyr i gyd-fynd (gellir ysgrifennu hwn neu ei ffilmio a’i anfon atom) yn ateb y cwestiynau hyn –

 

Pam fod gennych chi ddiddordeb yn y swydd?

Beth yw’ch uchelgeisiau mewn bywyd?

Pwy yw’ch hoff artist (mewn unrhyw ffurf gelfyddydol) a pham?

Pam eich bod chi’n addas i’r gwaith hwn?

 

Anfonwch rhain at [email protected] erbyn 12pm ar 24 Awst 2018. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yr wythnos ganlynol ar ddydd Gwener 31 Awst 2018, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

 

Black History Month Emerging Programmer

As part of the Black History Month Celebrations 2018 Black History Month and Wales Millennium Centre are venturing on their first collaboration in the Centre cabaret space; ffresh opening the Centre’s Performances for the Curious season this Autumn.

As part of the Centre’s Emerging Producer scheme, we are looking for an individual from the BAME community with a passion for the performing arts; music, theatre and comedy to work with the Centre’s programming team to programme three evenings in ffresh, to work with our communications teams to promote these events and to promote through your own networks (social media, friends, family, colleagues, etc.)  The Emerging Programmer will be based at the Centre. The role will be suitable for an individual at the beginning of their career (the successful applicant does not need any previous experience), as part of this opportunity you will be mentored by the Producing team at the Centre.

The dates of the performances are the 6th, 13th and 20th October.

The themes are as follows;

6th – Elder’s – Windrush Generation

13th – African Cultural event including Black history storytelling and dance

20th – Youth event to follow on from day event in Glanfa.

 

Race Council Cymru

Race Council Cymru (RCC) was established by ethnic minority organisations across Wales

in 2010 to champion racial cohesion through collaborative working with our grassroots

ethnic minority communities across Wales. RCC promotes integration, social justice and race

equality across Wales. It is a registered charity and a company limited by guarantee. RCC

manage the Wales wide Black History Wales Network and the Black History Cymru 365 is the 24/7 programme.

 

Black History Month

The theme for 2018 is Icons of Black Wales

Black History Month in Wales acknowledges the contributions made by Black people to local, national and world history and culture. It does this through delivering an informative educational and celebratory programme of events each October. It encourages everyone, irrespective of ethnicity or colour, to take part in events, learn about our shared global history and celebrate diversity and cultural understanding. Cardiff – the capital of Wales – was one Britain’s first multi-cultural cities, where numerous nationalities have lived side-by-side for decades. BHM Wales is hosted by Race Council Cymru (RCC), which is the overarching umbrella body in Wales that works to combat prejudice, race discrimination, harassment, abuse and violence. RCC promotes art, heritage and cultural activities for black and minority ethnic communities across Wales.

Wales Millennium Centre

Wales Millennium Centre is the nation’s home for the performing arts situated at the heart of Cardiff Bay. One of the UK’s top cultural attractions, the Centre provides an extensive programme of world class entertainment, showcases Welsh creativity and talents, partners with international artistic companies, and offers creative learning and community engagement opportunities aimed at increasing accessibility to art and culture. This Welsh landmark has welcomed over 16.5 million visitors since opening in 2004.

Requirements

 

 • To act as Programmer on the Performances for the Curious season Black History Month ffresh cabaret events and to complete the tasks as laid out below but not limited to –
  • To research potential acts for the Black History Month ffresh cabaret events and supported by the Wales Millennium Centre programming team negotiate fees and arrangements with the acts for performance.
  • Supported by the Wales Millennium Centre programming team to complete any contracting for the events
  • Supported by the Wales Millennium Centre programming team to ensure all industry standards are kept to and surpassed including Equity agreements etc.
  • Supported by the Wales Millennium Centre programming team to manage the budget of the events and to ensure it comes in on budget. At the end of the project to reconcile the budget with Wales Millennium Centre.
  • Supported by the Wales Millennium Centre programming team and Black History Month support the marketing, press and promotion of the project and to ensure that ticket sales/income generation is maximised.
  • Supported by the Wales Millennium Centre programming team and race Council Cymru’s Black History Management Committee to ensure all accessibility and community aspects of the project are fulfilled as agreed
  • Supported by the Wales Millennium Centre programming team to ensure that all health and safety is in place on the project
  • Supported by the Wales Millennium Centre programming team to arrange all logistical aspects of the project

Contract Type: Freelance

Please note, the successful applicant will be responsible for their own tax and NI.

Dates of Engagement:

You must be available for two days work from the 3rd to the 6th of September 2018 and then the equivalent of 4 days between the 10th of September until the final performances on the 6th, 13th and 20th October.

This is a flexible role where hours can be tailored to the successful applicant and their needs.

Fees:

Fee is £600 (£100 day for 6 days work)

If you’re interested in this opportunity, please send your CV and a covering letter (this can be written or filmed and sent to us) answering the following questions –

What interests you in the position?

What are your ambitions for life?

Who is your favourite artist (from any artform) & why?

What makes you suitable for the role?

 

Please send to [email protected] by 24th August 2018 at 12pm. Interviews will take place the following week on Friday 31st of August 2018 at Wales Millennium Centre.